Mednarodno sodelovanje

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

Splošne informacije o programu Evropska solidarnostna enota 2021-2027

Evropska solidarnostna enota je program, ki gradi na dosežkih več kot 25-letnega izvajanja evropskih programov na področju mladine in solidarnosti, zlasti na uspehu Evropske prostovoljske službe, na pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč in predhodnem programu Evropska solidarnostna enota, ki je se je uspešno izvajal v letih 2018–2020.

Program predstavlja enotno vstopno točka za solidarnostne aktivnosti. Odpira več in boljše priložnosti, ki zajemajo najrazličnejša področja, kot so vključevanje migrantov, okoljski izzivi, preprečevanje naravnih nesreč, izobraževanje, mladinske dejavnosti in humanitarna pomoč. Podpira tudi nacionalne in lokalne akterje pri njihovih prizadevanjih za obvladovanje različnih družbenih izzivov in kriz.

Mladim ponuja priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, ki jim omogočajo, da se angažirajo v korist skupnosti ter pridobijo koristne izkušnje in kompetence za osebni, izobraževalni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter s tem izboljšajo svojo zaposljivost.

Evropska solidarnostna enota združuje mlade pri prizadevanjih za bolj vključujočo družbo s podpiranjem ranljivih oseb ter odzivanjem na družbene in humanitarne izzive. Ponuja izkušnjo, ki zagotavlja navdih in opolnomočenje mladih, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati, ter zagotavlja enotno vstopno točko za take solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji in širše.

Aktivnosti Evropske solidarnostne enote podpirajo cilje strategije EU za mlade za obdobje 2019 –2027.

Kateri so splošni cilji programa?
Splošni cilj Evropske solidarnostne enote je okrepiti udejstvovanje mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih, zlasti prostovoljstvu, kot načinu krepitve kohezije, solidarnosti, demokracije, evropske identitete in aktivnega državljanstva v Uniji in širše, s katerim hkrati naslavljajo družbene in humanitarne izzive na terenu, s posebnim poudarkom na spodbujanju trajnostnega razvoja, družbenega vključevanja in enakih možnosti.

Kateri so posebni cilji programa?
Posebni cilj programa je mladim, vključno z mladimi z manj priložnostmi, zagotavljati lahko dostopne priložnosti, da se udejstvujejo v solidarnostnih aktivnostih, ki vodijo v pozitivne družbene spremembe v Uniji in širše, ob tem pa se krepi in ustrezno potrjuje njihove kompetence ter spodbuja njihovo stalno aktivno državljansko udejstvovanje.

Kaj so prednostne naloge programa?

 • Socialno vključevanje in raznolikost
 • Digitalna preobrazba
 • Sodelovanje v demokratičnem življenju
 • Varstvo okolja, trajnostni razvoj in podnebni ukrepi
 • Preventiva, promocija in podpora na področju zdravja za leto 2021

Pomembne značilnosti programa Evropska solidarnostna enota:

 • Prostovoljstvo
 • Neformalno učenje in priložnostno učenje
 • Priznavanje in potrjevanje spretnosti in kvalifikacij
 • Evropska dodana vrednost
 • Mednarodna razsežnost
 • Večjezičnost
 • Varnost in zaščita
 • Komuniciranje projektov in njihovih rezultatov za povečanje učinka

ERASMUS + MLADINA

Splošne informacije o programu Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljanom pomagajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Kakovostno inkluzivno izobraževanje in usposabljanje ter neformalno in informalno učenje opremijo mlade in udeležence vseh starosti s kvalifikacijami in veščinami, potrebnimi za njihovo smiselno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešen prehod na trg dela.

Na podlagi uspeha programa v obdobju 2014–2020 Erasmus+ krepi prizadevanja za povečanje priložnosti, ki se ponujajo udeležencem in širšemu krogu organizacij, s poudarkom na kakovostnem vplivu in prispevku k bolj vključujoči in kohezivnejši družbi, s poudarkom na zelenih in digitalnih kompetencah v družbi. Evropski državljani morajo biti bolje opremljeni z znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki so potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vedno bolj mobilna, večkulturna in digitalna.

Preživljanje časa v drugi državi za izobraževanje, učenje in delo bi moralo postati standard. Program je ključna komponenta, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021-2027, Strategija EU za mlade in Delovni načrt EU za šport.

Kateri so cilji programa Erasmus +

Splošni cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in širše ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom in socialni koheziji, spodbujanje inovacij ter krepitev evropske identitete in aktivnega državljanstva.

Posebni cilji:

 • spodbujati učno mobilnost posameznikov in skupin ter sodelovanje, kakovost, vključenost in pravičnost, odličnost, ustvarjalnost in inovativnost na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja;
 • spodbujati neformalno in priložnostno učno mobilnost in aktivno sodelovanje med mladimi ter sodelovanje, kakovost, vključenost, ustvarjalnost in inovacije na ravni organizacij in politik na področju mladine;
 • spodbujati učno mobilnost športnega osebja, pa tudi sodelovanje, kakovost, vključenost, ustvarjalnost in inovativnost na ravni športnih organizacij in športnih politik.

Pomembne značilnosti programa Erasmus+

 • Zaščita, zdravje in varnost udeležencev
 • Večjezičnost
 • Mednarodna razsežnost
 • Priznavanje in potrjevanje spretnosti in kvalifikacij
 • Komuniciranje projektov in njihovih rezultatov za povečanje učinka
 • Erasmus + Odprt dostop za izobraževalna gradiva
 • Erasmus + Odprti dostop za raziskave in podatke

Prednostne naloge programa Erasmus+

 • Vključenost in raznolikost
 • Digitalna transformacija
 • Sodelovanje v demokratičnem življenju
 • Okolje in boj proti podnebnim spremembam