izvedeni projekti las 2015

UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLCE

Izvajalec: Medobčinsko društvo prijateljev mladine

Program je bil namenjen otrokom s težavami pri doseganju učnih ciljev, slabimi učnimi navadami, učencem s slabšo samopodobo, učencem z vedenjskimi težavami in težavami v odraščanju, učencem iz nižjega socialno-ekonomskega statusa, učencem, katerih materinščina ni slovenski jezik in učencem, ki imajo težave v družini in ki težje vzpostavljajo dobre medčloveške odnose z vrstniki in odraslimi.

Projekt je bil predlagan s strani članov upravnega odbora društva, svetovalnih delavcev osnovnih šol in strokovnih delavcev zdravstvenega doma in CSD in so ga izvajali prostovoljci društva, pedagoški delavci in študenti.

Program so izvajali 4 člani društva. V času poteka programa je bilo s strani svetovalnih služb osnovnih šol poskrbljeno za stalen stik med izvajalci in starši otrok, zato je učna pomoč potekala brez pomanjkljivosti.

– Učna pomoč je potekala po končanem rednem učnem programu v osnovni šoli Dutovlje in Sežana ter v krajevni knjižnici in na sedežu društva, skupno 12 ur tedensko v obdobju 10 mesecev.

– Izvajalci programa so pripravili posamezne dnevne učne vsebine glede na priporočila razrednih učiteljev učencev.

– Programa se je udeleževalo 20 učencev v starosti od 6 do 15 let.

Osnovni nameni in cilji programa so bili v doseženi in napredek je bil zaznan pri vseh učencih, ki so bili vključeni v projekt. Cilji so bili doseženi z razvijanjem sodelovalnega učenja, ponavljanjem in utrjevanjem učne snovi pred preverjanji znanja, urejanjem in krepitvijo veščin socialnih spretnosti ter krepitvijo samopodobe preko pogovorov, osvajanja enostavnih otrokovemu stilu učenja prilagojenih učnih strategij, aktivnega preživljanja prostega časa z vrstniki, izmenjave izkušenj in znanj, povezovanja med vrstniki in nudenja možnosti za dokazovanje otrokovih individualnih sposobnosti, interesov in nadarjenosti. Velik poudarek je bil na izboljšanju komunikacije otrok med vrstniki in odraslimi, k čemer so pripomogle dodatne razlage in pogovori ter postavljanje norm in pravil, ki so jih učenci postopoma osvajali in udejanjali.

Pri nekaterih učencih je bila učna pomoč potrebna za krajše obdobje, nekateri pa zaradi individualnih težav potrebujejo stalno učno pomoč.

zadnji prispevki

Naroči se na e-novice IN BODI NA TEKOČEM!
Naroči se