izvedeni projekti las 2015

PROGRAM PROJEKT ČLOVEK- sprejemni center Piran – SVETOVANJE V SEŽANI – program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti

Izvajalec: Center za socialno delo Sežana

Na dislocirani enoti CSD Sežana se je v obdobju od 01.01.2015 do 31.10.2015 pogovorov udeleževalo 14 uporabnikov; od tega jih 8 prihaja iz občine Sežana. Ostali uporabniki prihajajo iz sosednjih občin. Pogovorov se je udeleževalo tudi 11 ključnih bližnjih oseb; od tega 7 iz občine Sežana. Preostale ključne bližnje osebe so iz sosednjih občin. Pogovori so potekali 2 krat mesečno in sicer prvo in tretjo sredo od 8.00 do 16.00. Pogovori v Društvu »Vezi« v Štorjah so potekali 1 krat mesečno in sicer prvo sredo v mesecu v dopoldanskem času.

Vse storitve SC Piran redno izvajamo v prostorih dislocirane enote CSD Sežana in v Društvu »Vezi« v Štorjah tudi nadalje v  novembru in decembru 2015.

Uporabniki programa SC Piran v obdobju od 01.01.2015 do 31.10.2015 na dislocirani enoti CSD Sežana  so bile osebe zasvojene s psihoaktivnimi snovmi (droga, alkohol, zdravila), osebe, ki so prejemale samo nadomestno terapijo, abstinenti in njihove ključne bližnje osebe. V pogovore so se vključevali tudi svojci, katerih otroci oz. partnerji še niso vključeni v noben program zdravljenja zasvojenosti. Večina uporabnikov je bila brezposelnih, prejemnikov denarne socialne pomoči. Del uporabnikov predstavljajo tudi uporabniki Društva »Vezi« iz Štorij. Največ uporabnikov oz. ključnih bližnjih oseb je bilo na pogovore usmerjeno preko CSD Sežana. Informacije o programu so iskali tudi strokovni delavci iz različnih institucij, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zasvojenosti.

Storitve, ki so se odvijale v okviru Sprejemnega centra Piran na dislocirani enoti CSD Sežana so:

– INFOTEL: anonimno informiranje, svetovanje in motiviranje po telefonu.

– PRVI POGOVORI: nudimo osnovne informacije o možnih oblikah pomoči, izvajamo urinska testiranja,

individualne pogovore za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo in njihove ključne bližnje osebe.

– PROGRAM DIPO (Daljši individualni program obravnave): v program se vključijo osebe, ki imajo težave z

zasvojenostmi in še ne abstinirajo, vendar o tem razmišljajo ter potrebujejo ob tem

pomoč, spremljanje, motiviranje.

– PROGRAM ALFA: je namenjen osebam, ki prejemajo nadomestno terapijo (metadon, subotex,

suboxone) in potrebujejo podporo pri spoprijemanju z življenjskimi nalogami.

– PROGRAM SORA (Socialna rehabilitacija abstinentov): je namenjen osebam, ki imajo težave z

zasvojenostmi in so že uspele vzpostaviti abstinenco, vendar potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z

vsakdanjimi življenjskimi težavami.

– DELO Z DRUŽINAMI: Izvajamo družinska srečanja, partnerska srečanja

Preventivne dejavnosti: V SC Piran izvajamo tudi preventivno delo; izvajanje preventivnih delavnic za osnovnošolsko in srednješolsko mladino, njihove starše in pedagoški kader. V okviru praznovanja 20. letnice Društva Projekt Človek smo izvedli natečaj “Kaj nas varuje pred zasvojenostjo” po nekaterih osnovnih šolah v krajih, kjer delujejo sprejemni centri. SC Piran je v aprilu 2015 izvedel natečaj v 4a. in 5b. razredu OŠ Cirila Kosmača Piran. V novembru – mesecu preprečevanja zasvojenosti imamo v planu sodelovanje pri različnih že utečenih preventivnih projektih za širšo javnost v sodelovanju z drugimi lokalnimi organizacijami (npr. JZ športni in mladinski center Piran – Mladinski EPI center Piran, knjižnice, NIJZ Koper, ZD Piran ipd.). Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti bomo v Knjižnici Srečka Kosovela v Sežani in v vseh njenih enotah razstavili nabor knjig s preventivno vsebino namenjeno izposoji ter promocijsko gradivo Društva Projekt Človek, SC Piran z navedbo  termina izvajanja pogovorov na dislocirani enoti CSD Sežana. 16. maja 2015 smo izvedli  Tretji dobrodelni teniški turnir Društva Projekt Človek na lokaciji Teniškega centra Aldo Strunjan z namenom osveščanja javnosti o našem delovanju, promoviranja kvalitetnega preživljanja prostega časa in zbiranja donacij namenjenih obnovi prostorov programa Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke Društva Projekt Človek.

Poteka redno sodelovanje z zunanjimi institucijami: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper – oddelek Nova Gorica, CZOPD (Izola, Nova Gorica, Koper, Piran, Sežana), CSD (Izola, Koper, Piran, Nova Gorica, Ajdovščina, Sežana, Postojna idr.), JZ športni in mladinski center Piran – Mladinski EPI center Piran, Društvo »Vezi« idr. Z namenom povezovanja z drugimi organizacijami in osveščanja javnosti delavke izvajamo tudi redno terensko delo  (obalne občine, Nova Gorica, Sežana, Divača, Postojna, Pivka itd.). V Sežani je potekalo terensko delo v smislu povezovanja in posredovanja promocijskega gradiva .Dobro sodelovanje je vzpostavljeno tudi z Društvom »Vezi« iz Štorij, kjer delavka 1 krat mesečno izvaja pogovore s tamkajšnjimi uporabniki, ki imajo ali so imeli težave z zasvojenostjo.

Uporabnike, za katere se izkaže, da potrebujejo celovitejšo obliko pomoči, se motivira za vključitev klasični program Projekt Človek, ki je namenjen tistim, ki zaradi zasvojenosti potrebujejo celostno obliko pomoči. Program je organiziran po fazah: PRIUS (priprava in usmerjanje), TERAPEVTSKA SKUPNOST, CENTER ZA REINTEGRACIJO. V letu 2011 pa je bila, kot prva v Sloveniji, ustanovljena Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke (Sopotnica pri Škofji Loki). Program je namenjen staršem, ki imajo težave z zasvojenostjo in njihovim otrokom ter predstavlja celostno oziroma kontinuirano delo z uporabniki, otroci, partnerji in drugimi ključnimi bližnjimi osebami. Poleg socialne rehabilitacije in obravnave zasvojenosti program poudarja vlogo starševstva in sobivanja z otrokom.

Namen programa je preprečevanje in zniževanje socialnih stisk povezanih z rabo psihoaktivnih snovi. Osnovni cilj, ki mu program sledi, je pomagati posamezniku in družini v stiski, da bi spet znali vzpostaviti kvalitetno življenje, se uspešno zaposliti, si urediti življenje…). Cilj programov je vzpostavitev in ohranjanje abstinence od vseh psihoaktivnih snovi, alkohola, iger na srečo, oz. ohranjati reden urnik prehranjevanja pri osebah z motnjami hranjenja. Tekom programa skupaj z uporabniki krepimo njihovo zdravo socialno mrežo. Nudimo jim pomoč pri reševanju vsakdanjih problemov in stisk, naučijo se socialno sprejemljivega vedenja ter kvalitetnega preživljanja prostega časa. Uporabnike se tekom programa spodbuja, spremlja ter motivira k iskanju ustrezne zaposlitve, k dokončanju šolanja, k reševanju stanovanjske problematike, k ustalitvi v življenju…

V programu  se poslužujemo sledečih metod dela: anonimno informiranje, svetovanje in motiviranje po telefonu za uporabnike in njihove ključne bližnje osebe, metoda dela s posameznikom (prvi pogovori in nadaljnji individualni pogovori v programih: Dipo, Alfa, Sora), metoda dela z družino (družinska srečanja, kjer so v program vključeni tudi svojci), metoda dela s skupino (skupina šport za uporabnike, skupina ustvarjalnost za uporabnike, skupina trening socialnih veščin za uporabnike, terapevtski skupini za uporabnike v ZPKZ Koper in ZPKZ Koper – oddelek Nova Gorica, VTD – skupina za ključne bližnje osebe zasvojenih oseb v SC Piran in v ZD Nova Gorica, skupina »Čas zame« za ključne bližnje osebe zasvojenih

oseb), terensko delo (predstavitev delovanja SC Piran in DPČ v javnosti, izvajanje pogovorov na terenu: ZPKZ Koper, ZPKZ Koper – oddelek Nova Gorica, ZD Nova Gorica, CSD Sežana, CSD Postojna…), izvajanje seminarjev za uporabnike in svojce, izvajanje preventivnih delavnic za osnovnošolsko in srednješolsko mladino, njihove starše in pedagoški kader, aplikacija anket in vprašalnikov, izdelava individualnega terapevtskega načrta, preverjanje abstinence (urinski testi).

Pripravila: Helena Boštjančič Škrlj, univ.dipl.soc.del.

zadnji prispevki

Naroči se na e-novice IN BODI NA TEKOČEM!
Naroči se