izvedeni projekti las 2014

PROGRAM PROJEKT ČLOVEK- sprejemni center Piran – SVETOVANJE V SEŽANI – program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti

Izvajalec: Center za socialno delo Sežana

Na dislocirani enoti CSD Sežana se je v obdobju od 01.01.2014 do 31.10.2014 pogovorov udeleževalo 11 uporabnikov; od tega jih 7 prihaja iz občine Sežana. Pogovorov se je udeleževalo tudi 12 ključnih bližnjih oseb; od tega 10 iz občine Sežana. Iz občine Sežana se je 1 uporabnik, ki je bil na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Koper, udeleževal pogovorov in terapevtske skupine za uporabnike, ki imajo težave s čezmernim uživanjem alkohola v omenjenem zavodu. Pogovori so potekali 2 krat mesečno in sicer prvo in tretjo sredo od 8.30 do 14.30 (krajši delovni čas delavke-starševstvo). Od novembra dalje potekajo pogovori od 8.30 do 16.30.

Storitve, ki so se odvijale v okviru Sprejemnega centra Piran na dislocirani enoti CSD Sežana so:

  • INFOTEL: anonimno informiranje, svetovanje in motiviranje po telefonu.
  • PRVI POGOVORI: nudimo osnovne informacije o možnih oblikah pomoči, izvajamo urinska testiranja, individualne pogovore za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo in njihove ključne bližnje osebe.
  • PROGRAM DIPO (Daljši individualni program obravnave): v program se vključijo osebe, ki imajo težave z zasvojenostmi in še ne abstinirajo, vendar o tem razmišljajo ter potrebujejo ob tem pomoč, spremljanje, motiviranje.
  • PROGRAM ALFA: je namenjen osebam, ki prejemajo nadomestno terapijo (metadon, subotex, suboxone) in potrebujejo podporo pri spoprijemanju z življenjskimi nalogami.
  • PROGRAM SORA (Socialna rehabilitacija abstinentov): je namenjen osebam, ki imajo težave z zasvojenostmi in so že uspele vzpostaviti abstinenco, vendar potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z vsakdanjimi življenjskimi težavami.
  • DELO Z DRUŽINAMI: Izvajamo družinska srečanja, partnerska srečanja

Uporabnike, za katere se izkaže, da potrebujejo celovitejšo obliko pomoči, se motivira za vključitev klasični program Projekt Človek, ki je namenjen tistim, ki zaradi zasvojenosti potrebujejo celostno obliko pomoči. Program je organiziran po fazah: PRIUS (priprava in usmerjanje), TERAPEVTSKA SKUPNOST, CENTER ZA REINTEGRACIJO. V letu 2011 pa je bila, kot prva v Sloveniji, ustanovljena Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke (Sopotnica pri Škofji Loki). Program je namenjen staršem, ki imajo težave z zasvojenostjo in njihovim otrokom ter predstavlja celostno oziroma kontinuirano delo z uporabniki, otroci, partnerji in drugimi ključnimi bližnjimi osebami. Poleg socialne rehabilitacije in obravnave zasvojenosti program poudarja vlogo starševstva in sobivanja z otrokom.

Namen programa je preprečevanje in zniževanje socialnih stisk povezanih z rabo psihoaktivnih snovi. Osnovni cilj, ki mu program sledi, je pomagati posamezniku in družini v stiski, da bi spet znali vzpostaviti kvalitetno življenje, se uspešno zaposliti, si urediti življenje…). Cilj programov je vzpostavitev in ohranjanje abstinence od vseh psihoaktivnih snovi, alkohola, iger na srečo, oz. ohranjati reden urnik prehranjevanja pri osebah z motnjami hranjenja. Tekom programa skupaj z uporabniki krepimo njihovo zdravo socialno mrežo. Nudimo jim pomoč pri reševanju vsakdanjih problemov in stisk, naučijo se socialno sprejemljivega vedenja ter kvalitetnega preživljanja prostega časa. Uporabnike se tekom programa spodbuja, spremlja ter motivira k iskanju ustrezne zaposlitve, k dokončanju šolanja, k reševanju stanovanjske problematike, k ustalitvi v življenju…

V programu se poslužujemo sledečih metod dela: anonimno informiranje, svetovanje in motiviranje po telefonu za uporabnike in njihove ključne bližnje osebe, metoda dela s posameznikom (prvi pogovori in nadaljnji individualni pogovori v programih: Dipo, Alfa, Sora), metoda dela z družino (družinska srečanja, kjer so v program vključeni tudi svojci), metoda dela s skupino (skupina šport za uporabnike, skupina ustvarjalnost za uporabnike, skupina trening socialnih veščin za uporabnike, terapevtska skupina za uporabnike v ZPKZ Koper in ZPKZ Koper – oddelek Nova Gorica, VTD – skupina za ključne bližnje osebe zasvojenih oseb v SC Piran in v ZD Nova Gorica, skupina »Čas zame« za ključne bližnje osebe zasvojenih oseb), terensko delo (predstavitev delovanja SC Piran in DPČ v javnosti, izvajanje pogovorov na terenu: ZPKZ Koper, ZPKZ Koper – oddelek Nova Gorica, ZD Nova Gorica, CSD Sežana…), izvajanje seminarjev za uporabnike in svojce, izvajanje preventivnih delavnic za osnovnošolsko in srednješolsko mladino, njihove starše in pedagoški kader, aplikacija anket in vprašalnikov, izdelava individualnega terapevtskega načrta, preverjanje abstinence (urinski testi).

zadnji prispevki

Naroči se na e-novice IN BODI NA TEKOČEM!
Naroči se